Da li vaš dominanti stil emotivnog vezivanja radi za vas ili protiv vas?

Da li vaš dominanti stil emotivnog vezivanja radi za vas ili protiv vas?

Da li ste znali da po saznanjima razvojne psihologije prvi bliski odnos koji kao bebe imamo sa osobom koja o nama dominantno brine - prva vezanost - tokom prve dve godine života oblikuje naše buduće živote tako što dominantno određuje:

• Kako vidimo sami sebe i koliko smo sigurni u sopstvene sposobnosti i licnu vrednost...
• Kako vidimo svoje mesto u svetu koji nas okružuje i sta mislimo kako nas drugi ljudi vide i doživljavaju...
• Kako rešavamo probleme i doživljavamo izazove, traume i stres u životu...
• Kako uspostavljamo i održavamo prijateljstva i ljubavne veze...
• Kako se nosimo sa snažnim emocijama i impulsima ..
Čak i ako niste znali, verovatno ste naslućivali.
Istraživači stilova afektivne vezanosti se slažu da postoje siguran stil a Meri Ajnswort, koja je istraživala nesigurne stilove afektivne vezanosti svojim čuvenim eksperimentom "Protokol čudne situacije"otkriva 3 nesigurna stila afektivne vezanosti i to su: izbegavajući, ambivalentan i neorganizovan stil emotivnog vezivanja. (Više o emotivnim stilovima vezivanja možete pogledati na www.emocionalnainteligencija.com/.../zbornik-rad.)
Međutim nas u ovom tekstu zanimaju psihološki nalazi u vezi dugoročnih efekata svakog od ovih stilova vezivanja kasnije na život odrasle osobe.Evo šta psiholozi tvrde:

Sigurna vezanost: pozitivni dugoročni efekti

I istraživanja u oblasti dečije psihologije i jednostavna logika nam govore da sigurni tip vezanosti ima brojne pozitivne efekte. Srećno dete ima visoke šanse da vodi srećan život u odraslom dobu. Naučno dokazani efekti sigurne vezanosti su:

• Bazično poverenje
o Dete je naučilo da će njegove potrebe biti zadovoljene. Zbog toga će očekivati da mu kasnije u životu pomoć bude dostupna i lakše će potezati za njom.

• Pozitivna slika o sebi i visoko samopouzdanje
o Prihvatanje deteta od strane roditelja stvara kod deteta pozitivan doživljaj sebe i to postaje način na koji ono vidi sebe i tretira sebe u odraslom dobu.

• Autonomija, veštine rešavanja problema, odlučnost i postavljanje ciljeva
o Rano istraživanje sveta je pomoglo detetu da razvije dožviljaj lične sposobnosti i majstorstva koji se ogleda u stavu; 'Ja to mogu i zbog toga se dobro osećam!'

• Pozitivni pogled na život i vrednosni sistem
o Ovakva deca doživljavaju svet kao "sigurno mesto" i imaju stav u životu koji glasi: 'Ljudi su generalno dobri i pozitivno me doživljavaju!'

• Sposobnost izgrađivanja dugotrarajnih i pozitivnih odnosa
o Majčin konstantan pozitivan odnos nege i brige stvara osnovu za izgradnju i održavanje dugotrajnih prijateljstava i ljubavnih odnosa. Intimnost, poverenje i pozitivna očekivanja se podrazumevaju od strane osoba koje imaju siguran stil vezanosti.

•Dobre životne strategije i veštine
o Kombinacija nade, pozitivnog stava prema životu i visokog samopouzdanja zajedno sa sposobnošću da traže pomoć kad imaju problemie omogućuju ovakvim osobama da razviju bolje životne strategije i veštine.

• Dobra emocionalna kontrola i fleksibilnost u ponašanju
o Ovakve osobe su adaptilnije na nove situacije i lakše i bolje kontrolišu svoje impulse i emocije

Izazovi nesigurnog stila vezivanja

Nesigurni stil vezivanja razvijen u detinjstvu ne znači automatski da osoba neće uspešno funkcionisati u odraslom dobu. Ipak, istraživanja pokazuju da postoje određene razvojne karakteristike koje karakterišu osobe sa ovakvim stilom vezivanja. Nezadovoljavanje dečijih potreba dovodi do njegovog ograničenog istraživanja okoline i sveta što sa svoje strane dovodi do manjeg stepena razvoja životnih veština i nižeg doživljaja lične uspešnosti. Sve to dovodi do negativnije slike o sebi i nižeg samopouzdanja. Evo kako to konkretnije izgleda. Prikazani su izbegavajući i ambivalentni stil dok je neorganizovan tj. konfuzan stil emotivne vezanosti kombinacija ova dva stila.

Izbegavajući stil vezivanja:
'Emocije mi ne trebaju i ne smem se osloniti ni na koga sem na sebe'

Izazovi izbegavajućeg stila vezivanja u odraslom dobu su:

• Emocionalna distanca
o Kao deca ove osobe su naučine da pokazivanje osećanja, kao što je plakanje, ne donosi ništa dobro. Zbog toga mogu imati sklonost da skrivaju svoja osećanja a posebno svoja negativna osećanja.

• Nedostatak poverenja
o Ovakvo dete će kao odbrambeni mehanizam imati ponašanje koje se najbolje oslikava stavom "U se i u svoje kljuse", jer nema poverenja da će mu drugi ljudi pomoći.

• Problemi u odnosima
o Zbog emotivne distance i ograničene emocionalne ekspresivnosti teško im je da izgrade i održe dugotrajne odnose - kako prijateljske tako i partnerske.
o Intimni odnosi su često obojeni strahom; "Šta ako budem odbijen (kao u detinjstvu)? Tada mi je bolje da se ni ne vezujem".
o Ovakve osobe teže da se zakopaju u posao kao način suočavanja i razrešavanja problema sa ljudima i odnosima.

Ambivalentan stil vezivanja:
'Kratak emocionalni fitilj i strah od gubitka povezanosti''

Izazovi ambivalentnog stila vezivanja u odraslom dobu su:

• Teškoće u kontrolisanju sopstvenog ponašanja i osećanja
o Ove osobe su mnogo manje entuzijastičke u svojim poduhvatima i doživljavaju više frustracija i osaćanja besa u svom životu

• Konfuzna slika o sebi
o Zbog toga što se majka ponašala nekonzistentno ovakva odrasla osoba ima konfuznu slika o sebi i svojim sposobnostima i često se oseća potcenjeno od strane drugih kao i da je drugi ljudi ne razumeju

• Problemi u odnosima
o Zbog toga što je majka čas bila osetljiva čas neosetljiva ovakve osobe teže da po prirodi budu anksiozne i da brinu da će izgubiti povezanosti sa ljudima sa kojima stupaju u odnosima razne vrste.
o U partnerskim odnosima teže da izražavaju razne vrste obsesija i snažnu ponekad čak i patološku ljubomoru.
o U poslovnim odnosima osobe sa ovim stilom vezivanja teže da osećaju zavist, želju za odobravanjem i pohvalom itd.